STRONA GŁÓWNA FORUM ARTYKUŁY
   Logowanie | Rejestracja
Menu główne
Przegląd UML 2.0

Diagramy UML 2.0 -więcej...
Diagram klas - więcej...
Diagram przypadków użycia -więcej...
Diagram obiektów - więcej...
Diagramy pakietów - więcej...
Diagram czynności -więcej...
Diagram maszyn stanowych -więcej...
Diagramy modelowania analitycznego -więcej...
Diagramy struktur połączonych -więcej...
Diagramy sekwencji -więcej...
Diagramy komunikacji -więcej...
Diagramy harmonogramowania-więcej...
Diagramy komponentów-więcej...
Diagramy sterowania interakcją -więcej...
Diagramy rozlokowania -więcej...
Wkrótce powstaną kolejne opracowania

Modelowanie UML na stronie WWW

Poniższy link prowadzi do strony www, gdzie można modelować w języku UML na stronie internetowej! Darmowe narzędzie!
http://gliffy.com/gliffy/

Oferty pracy


Definicje pojęć w zakresie architektury danych.
  Napisane przez Sat 05 Mar 2011 przez Artur (4623 cztane)
dr Jerzy ROSZKOWSKI,
Management Systems Consulting
http://www.mcs-roszkowski.com.pl

Definicje pojęć w zakresie architektury danych (1)

Architektura danych opiera się o zbiór modeli danych zbudowanych w oparciu o obiektowo zorientowany model. Tak zbudowany model informacyjny jest zbudowany z abstraktów (klas ). W tym artykule nie będzie omawiany relacyjny model danych.
Elementami graficznymi z których konstruuje się modele danych są:
- klasy
- atrybuty klas
- relacje (asocjacji, relacji, generalizacji specjalizacji)
- stereotypy
- ograniczenia (constraint)
- etykieta
W skład aparatu pojęciowego związanego z modelowaniem danych wchodzą jeszcze:
- wzorce projektowe
- pakiety
- modele
- metamodele
Poniższa tabela obejmuje zestawienie alfabetyczne najważniejszych pojęć w zakresie architektury danych. Zakres obejmują pojęcia w zakresie modelowania danych, celów i wymagań architektonicznych w zakresie danych.

 ABE (Aggregate Business Objects)
- Definicja: Wg nomenklatury SID grupa obiektów danych (reprezentowana na zewnątrz przez pakiet) dotycząca tego samego widoku/ profilu obszaru biznesowego.
- Kategoria: SID (Standard Telecom)

Atrybut
- Definicja: Atrybut reprezentuje dane które definiują podstawową charakterystykę danego obiektu (klasy).
- Kategoria pojęciowa: UML, Bazy danych

Diagram celów (architektonicznych)
-Definicja: Model w którym będzie przedstawiona struktura celów dotyczących architektury danych. Należy w nim odróżnić cele biznesowe od technicznych.
- Kategoria pojęciowa: ARIS

Diagram Klas (UML) Diagram celów (architektonicznych)
-Definicja: Standard w którym przedstawione są wszystkie modele danych w tym dokumencie. Diagram klas odzwierciedla logiczną strukturę obszaru biznesowego, który modeluje.
- Kategoria pojęciowa: UML

Diagram struktury wiedzy
-Definicja: Diagram Aris pokazujący strukturę aparatu pojęciowego bazy wiedzy na temat architektury danych
- Kategoria pojęciowa: ARIS

Etykieta
-Definicja: Jeden z 3 mechanizmów rozszerzania w UML, oznacza przypisanie własności do modelu do elementu UML.
- Kategoria pojęciowa: UML

Informacja
-Definicja: Struktura złożona z danych.
-Kategoria pojęciowa: Teoria systemów

Integralność Danych (Data Integrity)
-Definicja: Pojęcie z teorii relacyjnych baz danych. Dzieli się na: „Entity Integrity" , "Referential Integrity", Domain Integrity"
Entity Integrity – Każda z encji musi mieć unikalny identyfikator # od 0, który wyróżnia pojedyncze wystąpienie jej z kolekcji wystąpień, których modelem jest encja,
Referential Integrity - reguła, która określa stany, w jakich może znajdować się wartość klucza obcego. Dopuszczalne są tylko dwa takie stany: wartość klucza obcego przybiera wartość klucza głównego lub wartość „null” (patrz także więzy integralności)
Domain Integrity – definiuje reguły na dopuszczalne wartości danych (typ danych, długość pól, akceptowalność wartości NULL, wartości domyślne
-Kategoria pojęciowa: Bazy danych

Interfejs
-Definicja: Definiuje zobowiązania dla komponentu implementującego interfejs. Komponent realizujący interfejs implementuje właściwości deklarowane przez interfejs. Komponent wymagający określonego interfejsu informuje, że współpracuje z komponentami dostarczającymi dany interfejs.
-Kategoria pojęciowa: UML

Interoperacyjność (informacyjna) systemów
-Definicja: Interoperacyjność (informacyjna) jest zachowana jeżeli systemy informatyczne wymieniają komunikaty, które są jednakowo rozumiane syntaktycznie i semantycznie
-Kategoria pojęciowa: Systemy Informacyjne

Jakość danych/ metadanych
-Definicja: Pojęcie złożone. Jakość danych mierzona jest łącznie poprzez ich właściwą integralność, masterowość, minimalną redundancję, odpowiedni model konceptualny, wymagalna spójność Dane odpowiedniej jakości muszą mieć spełnione łącznie te wszystkie wymagania.
-Kategoria pojęciowa: Zarządzanie jakością danych

Klasa (UML)
-Definicja: Jest opisem obiektów posiadających te same atrybuty, operacje, związki oraz semantykę.
-Kategoria pojęciowa: UML

Kompletność danych
- Definicja kompletności : 1.Opis każdej danej powinien dać się skompletować do postaci informacji tj jest może być przedstawiony w postaci czwórki piątki: (N, D, DD, JM,), gdzie N- nazwa danej, D- definicja danej, DD - Dziedzina danej, JM - jednostka miary. (czas pomiaru danej lub czas rejestracji danej).
2. Dane powinny zawierać wszystkie informacje niezbędne dla danego obszaru biznesowego 3.Dane spełniają wszystkie wymagane reguły biznesowe w przedmiotowym obszarze 4. Dane są wystarczająco dokładne i prawdziwe.
-Kategoria pojęciowa: Zarządzanie jakością danych

Komponent
-Definicja: Część systemu, która stanowi zamkniętą wymienną całość. Zachowanie komponentu definiowane jest przez interfejsy – udostępniane lub wykorzystywane.
-Kategoria pojęciowa: UML

Masterowość Danych
-Definicja: Przypisanie systemu do danych, który jest właściwy do zarządzania tymi danymi
-Kategoria pojęciowa: Analiza systemowa

Metadane
-Definicja: Definicje Klas/encji wraz z definicjami atrybutów oraz unikalnych identyfikatorów oraz więzów integralności wynikających z relacji
-Kategoria pojęciowa: Systemy Informacyjne

Metamodel
-Definicja: Model definiujący składnię, semantykę i pragmatykę wprowadzanego modelu, notacji lub diagramu (przykładem metamodelu jest rys. 2)
-Kategoria pojęciowa: UML

Model (konceptualny danych)
-Definicja: Jest pośrednikiem między rzeczywistością a systemem informatycznym reprezentuje diagram zbudowany z elementów tworzony w oparciu o wymagania na dane i reguły modelowania. Diagram klas (reprezentujący model konceptualny danych) to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu przez ilustrację struktury klas i zależności między nimi.
-Kategoria pojęciowa: UML

Odpowiedni model konceptualny danych (spójność, zakres biznesowy)
-Definicja: 1.Model który będzie zawierał dane spójne i minimalnie redundantne (spełnienie 3 Reguły normalnej Codd’a ) 2. Zakres biznesowy i granulacja taka jaka wymagają funkcje realizowane przez system.
3. Jest zgodny z wymagalnymi standardami (UML, wzorce projektowe)
-Kategoria pojęciowa: Bazy danych


Ograniczenie
-Definicja: Inaczej „Constraint" jeden z Jeden z 3 mechanizmów rozszerzania w UML. Warunek semantyczny lub zastrzeżenie (w formie wyrażenia Boolowskiego) wyrażony tekstowo ( w języku naturalnym lub pseudokodzie lub w języku OCL (UML Object Constraint Language).
-Kategoria pojęciowa: UML

Pakiet
-Definicja: Grupuje elementy modeli w tym modeli danych.
-Kategoria pojęciowa: UML

Prawidłowa alokacja danych
-Definicja: Prawidłowa alokacja oznacza alokację zgodnie z modelem danych i modelem funkcjonalnym w danym sektorze (np. Etom i TAM w Telekomach) o ile strategie nie mówią inaczej. Celem jest wdrażanie rozwiązań zapewniających odpowiednie, zgodne z długoterminowymi założeniami dla środowiska zapewnienie masterowości danych, oraz procesów dystrybucji tych danych.
-Kategoria pojęciowa: Systemy Informacyjne (NGOSS- telecom)

Redundancja danych/metadanych
-Definicja: Inaczej dublowanie się informacji.
-Kategoria pojęciowa: Teoria informacji

Spójność danych (Data Consistency)
-Definicja: Dane spójne to dane poprawne i co do wartości i struktury.
-Kategoria pojęciowa: Teoria informacji

Stereotyp
-Definicja: Jeden z 3 mechanizmów rozszerzania w UML .Stereotyp jest to zdefiniowany przez użytkownika metaelement, który pozwala na uszczegółowienie znaczenia określonego elementu poprzez dodanie informacji związanych z jego charakterystyką Wyrażany w postaci nazwy w podwójnych nawiasach trójkątnych <> .
-Kategoria pojęciowa: UML

Wymagania na architekturę danych
-Definicja: Diagram wymagań opisujący strukturę wymagań w zakresie architektury danych
-Kategoria pojęciowa: Aris

Wzorzec projektowy
-Definicja: Wzorce charakteryzują często powracające problemy znajdowane w wielu projektach i dostarczają gotowych do użycia rozwiązań dla często powracających problemów. Rozwiązanie ma charakter abstrakcyjny i jest możliwe do zastosowania w wielu rzeczywistych kontekstach.
-Kategoria pojęciowa: UMLIlustracją pojęć w zakresie modelowania jest poniższy diagram struktury wiedzy w zakresie modelowania pokazujący relacje pomiędzy poszczególnymi konceptami wchodzącymi w skład obszaru wiedzy dotyczącego modelowania danych. Definicje tych oraz innych pojęć wchodzących w skład architektury danych podaje tabela zamieszczona powyżej.
Poniższy diagram oraz definicje jego elementów podane w tabeli określają sposób budowania składni i i semantyki modeli danych.

1. Zakres pojęć (metamodel) potrzebny do budowania modeli danych

Ilustracją pojęć w zakresie modelowania jest poniższy diagram struktury wiedzy w zakresie modelowania pokazujący relacje pomiędzy poszczególnymi konceptami wchodzącymi w skład obszaru wiedzy dotyczącego modelowania danych. Definicje tych oraz innych pojęć wchodzących w skład architektury danych podaje tabela zamieszczona powyżej.
Poniższy diagram oraz definicje jego elementów podane w tabeli określają sposób budowania składni i i semantyki modeli danych.


Rys.2. Diagram struktury wiedzy (ARIS) w zakresie modelowania danych (metamodel pojęć modelowania danych).

2. Cele architektoniczne w zakresie danych)
Budowa architektury danych jest ściśle związana z celami architektonicznymi w tym zakresie i wymaganiami jakie ma ona spełniać w środowisku. Poniżej na rysunku przedstawiono diagram celów architektonicznych w zakresie danych (wg standardu Aris). Ze względu na wieloaspektowość dekompozycji celów dekompozycja ta nie może być wszędzie rozłączna. Cele szczegółowe które występują kilkakrotnie w drzewie nazwano „celami wspólnymi" (common goals). Cele architektoniczne w zakresie danych są jednym z aspektów wymagań na proste środowisko. Kompletność i jakość danych umożliwia posługiwanie się nimi w przetwarzaniu, natomiast zapewnienie interoperacyjności związane jest z budową złożonych komunikatów jednoznacznie zrozumiałych przez nadawcę (system wytwarzający) i odbiorcę (system odbierający) .


Rys.3. Cele architektoniczne w zakresie danych

3. Wymagania w zakresie modelowania danych
Na poniższym rysunku przedstawiono wymagania na model konceptualny danych . Redundancja i spójność danych zostały zdefiniowane w tabeli1 powyżej. Pozostałe pojecia z tego rysunku należy rozumiec następująco:
 Wymagalna granulacja – (inaczej ziarnistość danych) oznacza wymaganą powtarzalną długość okresu czasowego w którym dane są gromadzone
 Odpowiedni zakres biznesowy - oznacza zakres modelu danych powinien obejmować zakres biznesowy niezbędny dla realizacji celu biznesowego
 Zgodność ze standardami i wzorcami – oznacza zgodność z UML (diagram klas, oraz normamalizację danych do 3 formy normalnej Codd’a)


Rys 4. Wymagania na modele danych.

1. Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Indeks :: Drukuj :: E-mail
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Znajdź na stronie


Warto odwiedzić


Unified Modeling Language


Unified Modeling Language


Unified Modeling Language


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach


Szkolenia Inżynierii Oprogramowania


Management Systems Consulting


MrHelp - strony Internetowe które pracują na Twój sukces


Magazyn Programistów i Liderów IT
Statystyki