STRONA GŁÓWNA FORUM ARTYKUŁY
   Logowanie | Rejestracja
Menu główne
Przegląd UML 2.0

Diagramy UML 2.0 -więcej...
Diagram klas - więcej...
Diagram przypadków użycia -więcej...
Diagram obiektów - więcej...
Diagramy pakietów - więcej...
Diagram czynności -więcej...
Diagram maszyn stanowych -więcej...
Diagramy modelowania analitycznego -więcej...
Diagramy struktur połączonych -więcej...
Diagramy sekwencji -więcej...
Diagramy komunikacji -więcej...
Diagramy harmonogramowania-więcej...
Diagramy komponentów-więcej...
Diagramy sterowania interakcją -więcej...
Diagramy rozlokowania -więcej...
Wkrótce powstaną kolejne opracowania

Modelowanie UML na stronie WWW

Poniższy link prowadzi do strony www, gdzie można modelować w języku UML na stronie internetowej! Darmowe narzędzie!
http://gliffy.com/gliffy/

Oferty pracy


System informatyczny
  Napisane przez Sat 07 Oct 2006 przez Artur (21229 cztane)
1. Wprowadzenie
Rozwój sprzętu komputerowego w połowie lat sześćdziesiątych oraz języków programowania umożliwił tworzenie zaawansowanych systemów. Okres ten uświadomił przydatność komputerów, w związku z tym podjęto szereg prób budowy złożonych systemów informatycznych. Do podstawowych założeń porządnie wykonanego systemu powinny zaliczać się takie cechy jak :
- zgodność z wymaganiami stawianymi przez użytkownika
- niezawodność
- efektywność
- łatwość w konserwacji
- ergonomiczność
Głównym problemem współczesnych twórców systemów informatycznych staje się, wobec coraz bardziej rosnącej złożoności tych systemów, zrozumienie rzeczywistych potrzeb już nie pojedynczego użytkownika, a całych organizacji.

2. System informacyjny
System informacyjny stanowi usystematyzowaną i uporządkowaną sieć powiązań informacyjnych między takimi elementami, jak: człowiek, dane, metody oraz urządzenia do zbierania, przesyłania i przetwarzania danych, mających na celu zaspokojenie potrzeb informacyjnych zainteresowanych ogniw . Jednym z podstawowych problemów, powstałych w trakcie tworzenia systemu, jest powiązanie wszystkich informacji, które przepływają między różnymi szczeblami struktury organizacyjnej obiektu oraz między otoczeniem zewnętrznym i obiektem.
Elementy, każdego sytemu informacyjnego, cechują określone związki.
System określony powyższym przypisem, służy do sterowania danej organizacji. Podstawowa funkcja systemu informacyjnego, polega na szybkim dostarczaniu informacji, co z kolei umożliwia podejmowanie odpowiednich decyzji.

3. System informatyczny
W literaturze możemy spotkać różne definicje tego pojęcia.
Jedną z definicji możemy zinterpretować w ten sposób, iż system informatyczny to złożony program komputerowy lub zespół współdziałających ze sobą programów, przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji: np. system operacyjny, system zarządzania bazami danych .
Najczęściej o systemie informatycznym mówi się wtedy, gdy do zbierania, gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych zastosowane są techniczne środki informatyki, a przynajmniej komputer do przetwarzania. Zestaw technicznych środków informatyki jest przeznaczony do realizacji zadań określonych przez system informacyjny .

Podsumowując – system informatyczny to określony obszar systemu informacyjnego danego obiektu, obsługiwany za pomocą technicznych środków dostępnych w informatyce.

W sytuacji, gdy chcemy zautomatyzować część systemu informacyjnego ważne jest skoordynowanie działania obu tych części. Jednym z warunków tej zależności jest zachowanie relacji podrzędności „systemu informatycznego” względem „systemu informacyjnego”. Uogólniając, projektowanie systemu informatycznego przebiega według kilku wskazówek :
- określa się obszar systemu informacyjnego, który ma zostać skomputeryzowany,
- dla tego obszaru systemu opracowuje się model rozwiązania.
W dziedzinie projektowania systemów informatycznych można wyróżnić:
a. Projektowanie systemu typowego :
- który dzięki modułowej strukturze, parametrycznemu oprogramowaniu oraz uogólnionym rozwiązaniom może być zastosowany przez licznych użytkowników
- charakteryzuje się stosunkowo szerokim zakresem użycia ze względu na znaczną elastyczność wynikającą głównie z oprogramowania parametrycznego i modułowej struktury
b. Projektowanie systemu indywidualnego :
- system ten jest projektowany do warunków i rozwiązań organizacyjnych danego konkretnego użytkownika
- wykorzystuje się tu przydatne elementy gotowego oprogramowania, ale na ogół przeważa oprogramowanie indywidualne
c. Adaptacja gotowego opracowania projektowego:
- polega na dostosowaniu do potrzeb użytkownika typowego lub indywidualnego projektu, bez zmiany jego zasadniczej struktury
- adaptacja może dotyczyć zarówno zawężenia , jak i rozszerzenia funkcji istniejącego oprogramowania
Przypadki zautomatyzowania całego obszaru systemu informacyjnego spotykamy w np. : systemach operacyjnych lub bezobsługowych stacjach benzynowych.

4. Cykl życia systemu informatycznego
Cykl ten, to proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów pozwalających na pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie, systemów informatycznych. Zazwyczaj obejmuje on okres od momentu uświadomienia (zgłoszenie przez użytkownika) potrzeby istnienia systemu aż do momentu jego wycofania z eksploatacji. Okres ten dzieli się na następujące fazy :
- analiza wymagań;
- projekt;
- kodowanie;
- testowanie;
- instalacja;
- eksploatacja;
- wycofanie.
W obecnych czasach, spotyka się dzisiaj wiele modyfikacji tradycyjnego modelu cyklu życia systemu. Modyfikacje te wynikają z dążenia do dopasowania się do celów i założeń danego, konkretnego systemu bądź organizacji.

5. Model kaskadowy
Cykl życia składa się z następujących faz :
1 – analiza potrzeb
2 – specyfikacja systemu
3 – projektowanie
4 – programowanie
5 – testowanie
6 – integracja
7 – adaptacja i modyfikacja
8 – eksploatacja
9 – dezaktualizacja
Założenia tradycyjnego modelu cyklu życia są następujące:
- na początku każdego projektu istnieje stabilny zestaw potrzeb
- potrzeby te nie zmieniają się w trakcie ciągu życia systemu
W tym cyklu życia, założenie pierwsze nie sprawdza się w większości przypadków, gdyż użytkownicy nie mają na wstępie sprecyzowanych potrzeb, a ich specyfikacje nie są spójne. W związku z tym występują częste nieporozumienia między użytkownikami a informatykami.

6. Model Fry’ego
Model ten ma strukturę składającą się z faz projektowania i eksploatacji, przy czym sama implementacja ma miejsce w fazie eksploatacji. Cykl ten ma postać:
- faza projektowania :
- sformułowanie i analiza potrzeb
- modelowanie konceptualne(pojęciowe, logiczne)
- projektowanie fizyczne
- faza eksploatacji:
- wdrożenie;
- eksploatacja i kontrola;
- modyfikacja i adaptacja;
W fazie analizy potrzeb następuje zebranie potrzeb informacyjnych przyszłych użytkowników (tzn. wymagań dotyczących przyszłego systemu), co ma służyć ustaleniu zgodności celów systemu z celami użytkownika. Jest to zazwyczaj najbardziej czasochłonny, najtrudniejszy i najważniejszy etap, gdyż wynika z niego większość decyzji dotyczących kolejnych etapów projektowania systemu. Efektem fazy modelowania konceptualnego, zwanego również logicznym, jest opis modelu danych i modelu procesów w systemie. Stadium projektowania fizycznego dotyczy zaprojektowania struktury zbiorów, wzorców dokumentów, technologii przetwarzanie specyfikacji programowych. Dokonuje się wyboru struktury pamięci (tzw. schemat zewnętrzny) Etap wdrożenia dotyczy stworzenia bazy danych i programów zastosowań. Na etapie modyfikacji i adaptacji następuje udoskonalenie funkcjonowania istniejącego systemu w rezultacie pojawienia się nowych potrzeb.

7. Model z prototypem
Model taki charakteryzuje się tym, iż buduje się gotowy model systemu – program prototypowy. Program następnie prezentuje się użytkownikom i dokonuje się jego modyfikacji. Rysunek 2 pokazuje proces konstruowania systemu z użyciem prototypu.
Tego typu konstruowanie systemu ma na celu : skrócenie czasu oczekiwania na konkretne rezultaty projektowania, zapewnienie szybkiego sprzężenia zwrotnego między użytkownikiem a projektantem, wspomaganie opisu potrzeb i ograniczenie liczby błędów dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb użytkownika, spowodowanie użytkownika w projektowanie i analizę potrzeb.

8. Model spiralny
Projekt ten zawiera niespotykaną w innych modelach – analizę ryzyka. Cykl spiralny obrazowany jest przez poniższy schemat 3.
Cykl spiralny rozpoczyna się od planowania, a następnie wchodzi w fazę analizy ryzyka. W tej fazie najpierw analizuje się wstępne wymagania. W trzeciej fazie w pierwszym przebiegu spirali buduje się początkowy prototyp systemu i przekazuje go użytkownikowi do fazy czwartej. Po weryfikacji system ( prototyp + uwagi ) wraca do fazy pierwszej i rozpoczyna się następny przebieg spirali. Po kolejnych kilku przebiegach system powinien przyjąć oczekiwaną postać.
Indeks :: Drukuj :: E-mail
Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek

Postujący Wątek
Znajdź na stronie


Warto odwiedzić


Unified Modeling Language


Unified Modeling Language


Unified Modeling Language


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach


Szkolenia Inżynierii Oprogramowania


Management Systems Consulting


MrHelp - strony Internetowe które pracują na Twój sukces


Magazyn Programistów i Liderów IT
Statystyki